CFA series (1) Introduction CFA

ในการวิเคราะห์ CFA นั้น มีได้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อยืนยันองค์ตัวชี้วัดในองค์ประกอบนั้นๆ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างในโมเดลนั้นๆ

Answer is Here EP.4 Long File Path

พอเราเลือกไฟล์ SPSS ที่จะเชื่อมกับ AMOS กลับแสดง error ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็น error ข้อความอื่น แต่ความหมายใกล้เคียงกัน ที่เป็นความหมายว่าไฟล์