top of page
SEM by AMOS Private Online Course Training and Tutorial Structural Equation Modeling

AMOS Private Course [online]

ที่มาที่ไป:

 • พบปัญหาในการเรียนสถิติขั้นสูง Structural Equation Modeling

 • ความไม่เข้าใจ ไม่กล้าถามอาจารย์ผู้สอน

 • ต้องการเหมือนเพื่อนคู่คิด เพื่อนช่วยสอน คอยให้คำแนะนำ
   

 • ความซับซ้อนในการสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การประมาณค่า การแปลความของ SEM

 • การสร้างและปรับโมเดลให้ความมีเหมาะสมกับข้อมูลเชิงประจักษ์

 • การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการสร้างโมเดล เช่น Under Identification, Model error variance ต่างๆ 

 • การรายงาน SEM ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์ การนำเสนอค่าทางตรง Direct Effect ทางอ้อม Indirect Effect 

 • การวิเคราะห์ Mediation Analysis, Multiple Group Analysis

 • SEM จึงเป็นสถิติที่ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจในระดับสูงทางสถิติ ต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกร

   

SmartResearchThai พบว่าเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องใช้หรือต้องวิเคราะห์สถิติขั้นสูงต้องพบเจอ เราจึงขอเสนอทางเลือกให้เราได้เป็นเพื่อนผู้ช่วยให้ทุกท่านที่พบปัญหานี้ ได้เบาใจว่ามีเพื่อนช่วยคิด ช่วยสอน
ช่วยทบทวนการวิเคราะห์ SEM นี้ได้อย่างสบายใจ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:

 • นักศึกษาปริญญาโท-เอก

 • อาจารย์

 • นักวิจัย

 • นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ที่ต้องใช้สมการโครงสร้าง (SEM) ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจใน SEM ฉบับทำได้จริง

 • เรียนจบสามารถวิเคราะห์งานวิจัยของตนเองได้ทันที

 • เอกสารประกอบการสอน ไฟล์แบบฝึกหัด  

 • ความเป็นส่วนตัวในการเรียน สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องได้ทุกคำถาม

ระยะที่ใช้เวลาในการเรียน

 • เนื้อหา 4 session 15 topics

 • ระยะเวลา 6-8 ชั่วโมง ภายใน 1-2 วัน แบ่งวันเรียนได้ตามสะดวก

 • เรียนผ่าน Meet, ZOOM, หรือ Team

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วย:

 • Session 1 ความเป็นมาของ Structural Equation Modeling

  • ทบทวนความเป็นมาของ SEM

  • สถิติ การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ SEM (Factor Analysis, Path Analysis)

  • โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ SEM
    

 • Session 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)

  • ทำความเข้าใจ Exploratory Factor Analysis (EFA)

  • การวิเคราะห์ EFA ในโปรแกรม SPSS

  • ทำความเข้าใจเรื่องค่าน้ำหนัก (factor loading), เรื่องการหมุนแกน (rotation), เรื่องความเป็นไปได้ค่าเดียว (identification)

  • ทำความเข้าใจ Confirmatory Factor Analysis (CFA)

  • การประเมินความเป็นไปได้ค่าเดียว Identification 

  • เกณฑ์การพิจารณาโมเดลฟิต Model fit criteria

  • การวิเคราะห์ CFA ในโปรแกรม AMOS
    

 • Session 3 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

  •  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

  • ทำความเข้าใจเรื่องตัวแปรภายนอก ตัวแปรภายใน การพยากรณ์ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม

  • การวิเคราะห์ Path Analysis ในโปรแกรม AMOS
    

 • Session 4 การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling)

  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling)

  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษและข้อกำจัดของ SEM

  • การวิเคราะห์ SEM ด้วยโปรแกรม AMOS

  • การปรับปรุงโมเดลด้วย Modification Indices (M.I)

  • การนำเสนอผลการวิเคราะห์ SEM

ค่าใช้จ่าย:

 • 8,000 บาท

 • แบบ Onsite มีค่าเดินทาง 

 • สามารถสอบถามส่วนตัวได้ตลอด ไม่มีกำหนด ในทุกช่องทางติดต่อออนไลน์

สมัครเรียน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

FB:SmartResearchThai // LineID: @SmartResearchThai // Tel.0865555949

bottom of page