Model Identification

"Model identification หรืออาจจะเรียกว่า ความเป็นไปได้ค่าเดียว" หมายถึง การคำนวณว่าโมเดลที่เราสร้างขึ้นมานั้นมี parameter เพียงพอหรือไม่

Introduction to Moderator

บทความนี้เกี่ยวกับ Moderator จากที่มีหลายบทความแล้ว แต่พูดในมิติอื่นๆ เช่น มิติการใช้โปรแกรม มิติ Latent Moderator จึงอยากย้อนสู่จุดเริ่มต้น

CFA series (1) Introduction CFA

ในการวิเคราะห์ CFA นั้น มีได้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อยืนยันองค์ตัวชี้วัดในองค์ประกอบนั้นๆ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างในโมเดลนั้นๆ

SEM software compare

บทความวันนี้จะทำการทดสอบโปรแกรมทางสถิติ 3 ตัวในการวิเคราะห์ SEM ว่าได้ผลอย่างไร มีอะไรที่น่าสนใจในแต่ละโปรแกรมได้แก่ AMOS LISREL และ Mpls