top of page
03PrivateOnlineCourse_ads_Mplus_v2.png
Mplus Private Course: About Me

Mplus Private Course [online]

ที่มาที่ไป:

 • พบปัญหาในการเรียนสถิติขั้นสูง Structural Equation Modeling

 • ความไม่เข้าใจ ไม่กล้าถามอาจารย์ผู้สอน

 • ต้องการเหมือนเพื่อนคู่คิด เพื่อนช่วยสอน คอยให้คำแนะนำ

SmartResearchThai พบว่าเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องใช้หรือต้องวิเคราะห์สถิติขั้นสูงต้องพบเจอ เราจึงขอเสนอทางเลือกให้เราได้เป็นเพื่อนผู้ช่วยให้ทุกท่านที่พบปัญหานี้ ได้เบาใจว่ามีเพื่อนช่วยคิด ช่วยสอน
ช่วยทบทวนการวิเคราะห์ SEM นี้ได้อย่างสบายใจ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร:

 • นักศึกษาปริญญาโท-เอก

 • อาจารย์

 • นักวิจัย

 • นักวิชาการและบุคคลทั่วไป ที่ต้องใช้สมการโครงสร้าง (SEM) ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจใน SEM ฉบับทำได้จริง

 • เรียนจบสามารถวิเคราะห์งานวิจัยของตนเองได้ทันที

 • เอกสารประกอบการสอน ไฟล์แบบฝึกหัด  

 • ความเป็นส่วนตัวในการเรียน สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องได้ทุกคำถาม

ระยะที่ใช้เวลาในการเรียน

 • เนื้อหา 4 session 15 topic

 • ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ภายใน 1-2 วัน แบ่งวันเรียนได้ตามสะดวก

 • เรียนผ่าน Meet, Zoom, หรือ Team

เนื้อหาในหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วย:

 • Session 1 ความเป็นมาของ Structural Equation Modeling

  • ทบทวนความเป็นมาของ SEM

  • สถิติ การวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ SEM (Factor Analysis, Path Analysis)

  • โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ SEM

 • Session 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)

  • ทำความเข้าใจ Exploratory Factor Analysis (EFA)

  • การวิเคราะห์ EFA ในโปรแกรม SPSS

  • ทำความเข้าใจเรื่องค่าน้ำหนัก (factor loading), เรื่องการหมุนแกน (rotation), เรื่องความเป็นไปได้ค่าเดียว (identification)

  • ทำความเข้าใจ Confirmatory Factor Analysis (CFA)

  • การวิเคราะห์ CFA ในโปรแกรม Mplus

 • Session 3 การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

  •  ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

  • ทำความเข้าใจเรื่องตัวแปรภายนอก ตัวแปรภายใน การพยากรณ์ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม

  • การวิเคราะห์ Path Analysis ในโปรแกรม Mplus

 • Session 4 การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling)

  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling)

  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษและข้อกำจัดของ SEM

  • การปรับปรุงโมเดลด้วย Modification Indices (M.I)

  • การนำเสนอผลการวิเคราะห์ SEM

ค่าใช้จ่าย:

 • 8,000 บาท

 • แบบ Onsite แล้วแต่กรณี มีค่าเดินทาง พร้อมรับเอกสารแบบปริ้น และ USB ที่ระลึก

 • สามารถสอบถามส่วนตัวได้ตลอด ไม่มีกำหนด ในทุกช่องทางติดต่อออนไลน์

สมัครเรียน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

FB:SmartResearchThai // LineID: @SmartResearchThai // Tel.0865555949

Mplus Private Course: Files
bottom of page