Newsletter Vol.14 June 2022

จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 เดือนมิถุนายน ปี 2022 มี 1 บทความ เรื่อง "Normality test" VDO จะมี 2 เรื่อง คือ "What is p-value" กับ "Normality test

Normality test

Normality หรือ การแจกแจงเป็นโค้งปกติ ถือเป็นการทดสอบที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

What is p-value

ในโปรแกรมยอดฮิตอย่าง SPSS จะใช้คำว่า Sig. และมีตัวเลขแสดงในตาราง ซึ่งค่าที่แสดงเนี่ยแหละคือค่า p-value จากนั้น เราก็จะพิจารณ ค่า p-value

Variable Level

Variable Level หรือระดับตัวแปร ที่เรารู้จักกันมี 4 ระดับ ได้แก่ Nominal Ordinal Interval Ratio มาดูกันว่า แต่ละคืออะไร ยังไงบ้าง

Why Statistic

"ทำไมต้องรู้สถิติ" วันนี้จะมาอธิบายให้ฟังกันครับ มีคำถามง่ายๆ มาถามกันครับว่า ทำไมต้องใช้สถิติ วันนี้จะมาเล่าให้ฟัง ......