CFA series (1) Introduction CFA

ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) มักเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน หรือ CFA (Confirmatory Factor Analysis) ดังนั้น ครั้งนี้ได้โอกาสเขียนบทความเกี่ยวกับ CFA โดยจะนำเสนอในรูปแบบ series ซึ่งเตรียมไว้ทั้งหมด 4 ตอน ได้แก่ (1) Introduction CFA, (2) First/ Higher-Order model, (3) Formative model, และ (4) Validity สำหรับบทความนี้จะเป็น series ที่ 1 เรื่อง Introduction มาติดตามกันได้เลยครับ


 

CFA Series (1) : Introduction CFA
ในการวิเคราะห์ CFA นั้น มีได้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อยืนยันองค์ตัวชี้วัดในองค์ประกอบนั้นๆ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างในโมเดลนั้นๆ หรือ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง


บทแรก Introduction จึงขอเล่าเกี่ยวกับว่า

  1. CFA คืออะไร

  2. ทำไมต้องวิเคราะห์ CFA

  3. วิเคราะห์ CFA ต้องรู้อะไรบ้าง

  4. วิเคราะห์ CFA จำเป็นต้องตรวจสอบอะไรบ้าง