top of page

Newsletter Vol.10 February 2022

จดหมายข่าว SmartResearchThai ฉบับที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2022 แนะนำบทความเก่าๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจกัน และเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยทุกท่าน

CFA series (1) Introduction CFA

ในการวิเคราะห์ CFA นั้น มีได้ในหลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อยืนยันองค์ตัวชี้วัดในองค์ประกอบนั้นๆ เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างในโมเดลนั้นๆ

Correlation: simple but not easy

เคยได้ยินเมื่อสมัยเรียนมาว่า "Correlation does not imply causation" เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่ต้องเล่าสู่กันฟัง เอาล่ะครับ มาเริ่มกันเลย

Multiple Group Analysis [Moderator-AMOS]

ตัว Multiple Group Analysis หรือ MGA เนี่ย มักจะถูกนำไปทดสอบโมเดลเมื่องานนั้นๆ ต้องการทดสอบระหว่างกลุ่ม เช่น เพศ อายุ หรือตัวแปรอื่นใด

AMOS ERROR for Starter

เวลาวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AMOS ไม่ว่าจะเป็นการทำ CFA หรือ SEM มีใครเคยเจอปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ที่มีลักษณะเหมือนเส้นผมบังภูเขาหรือไม่

Cluster Analysis

Cluster analysis ที่จะว่ากันในบทความนี้ จะพูดถึง 2 แบบของ Cluster ก็คือ 1) Hierarchical cluster analysis และ 2) K-mean cluster analysis

CFA for Validity [part2]

ตัวงานวิจัยได้นำเสนอหลักการพื้นฐานเพื่อสะท้อนถึงความสามารถในการวัดของตัวแปรที่มีอยู่ในองค์ประกอบโดยนำเสนอค่าน้ำหนัก (Factor loading) ค่าความ

CFA for Validity [part1]

"จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ CFA มักทำเพื่อดูเรื่อง Constructed Validity เป็นสำคัญ" CFA (Confirmatory Factor Analysis) กับการยืนยันว่าเหตุใดจึ

Type of Error

บทความก่อนได้ทิ้งท้ายไว้ในเรื่อง TypeI Error TypeII Error จากบทความเรื่อง "สมมติฐาน" วันนี้จึงขอมาต่อเนื่องกันในเรื่องนี้ "Type of Error"

Hypothesis

"สมมติฐานทางสถิติจะแบ่งเป็น H0 กับ H1 ซึ่งเรานิยมตั้งสิ่งที่เราสนใจหรือผลที่ต้องการ ไว้ที่ H1 เพื่อที่จะปฏิเสธ H0"

Variable Level

Variable Level หรือระดับตัวแปร ที่เรารู้จักกันมี 4 ระดับ ได้แก่ Nominal Ordinal Interval Ratio มาดูกันว่า แต่ละคืออะไร ยังไงบ้าง

Answer is HERE EP.3 AMOS series "Same Variable Error"

มาต่อกันใน EP ที่ 3 กับ AMOS series วันนี้มานำเสนอปัญหา "Same Variable Error" ปัญหานี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เราตั้งชื่อใน Dataset (ซึ่

Why choose Regression over GLM

ะเห็นได้ว่าผลลัพธ์เมื่อเลือกใช้คำสั่ง Regression ใน SPSS จะให้ตารางต่างๆ ที่สำคัญในการพิจารณา Regression มาอย่างครบถ้วน ซึ่งถ้าทำใน GLM ต้อง

Blog: Blog2
bottom of page