top of page
About SmartResearchThai | What is it | What am I | Think Stat Think SmartResearchThai

course outline

ที่มาที่ไป:

  • พบปัญหาในการเรียนสถิติขั้นสูง Structural Equation Modeling

  • ความไม่เข้าใจ ไม่กล้าถามอาจารย์ผู้สอน

  • ต้องการเหมือนเพื่อนคู่คิด เพื่อนช่วยสอน คอยให้คำแนะนำ

SmartResearchThai พบว่าเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องใช้หรือต้องวิเคราะห์สถิติขั้นสูงต้องพบเจอ เราจึงขอเสนอทางเลือกให้เราได้เป็นเพื่อนผู้ช่วยให้ทุกท่านที่พบปัญหานี้ ได้เบาใจว่ามีเพื่อนช่วยคิด ช่วยสอน
ช่วยทบทวนการวิเคราะห์ SEM นี้ได้อย่างสบายใจ

bottom of page